Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:

Ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi

 LUNA

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 REZULTATE OBȚINUTE

Martie 2019

- semnarea contractului de finanțare – 11.03.2019;

- începerea implementării proiectului;

- organizarea activității în cadrul Unității de Implementare a Proiectului;

- emiterea notei de comandă pentru realizarea proiectului tehnic și a celorlalte documente (caiete de sarcini, detalii de execuție etc.);

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- UIP constituită; actualizarea fișelor de post ale membrilor UIP;

- 1 ședință de analiză și raportare desfășurată;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Aprilie 2019

 

- stabilirea procedurii de lucru la nivelul Unității de Implementare a Proiectului;

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- 1 procedură de lucru însușită de mebrii UIP;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Mai 2019

 

- publicarea anunțurilor referitoare la procedurile de achiziție publică;

- primirea ofertelor pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- încheierea contractului pentru achiziția serviciului de informare și publicitate; emiterea notei de comanda pentru întocmirea machetei comunicatului la începutul proiectului și a machetei paginii web a proiectului;

- reluarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de consultanță management și consultanță financiară și audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- organizarea procedurii de achiziție a serviciului de dirigenție de șantier;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- a început pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1, cerere care va fi depuusă până la finalul lunii iunie 2019;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate;

- 1 machetă comunicat de presă transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 comunicat de presă la începutul proiectului publicat în mass-media locală (presă scrisă și on-line);

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție organizate/ reluate  (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Iunie 2019

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de consultanță de management și consultanță financiară;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului; 

- pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1;

- pregătirea primului raport de progres, aferent perioadei 11.03. 2019 – 10.06.2019;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale; transmiterea propunerii de contract către ofertantul selectat; procedura nu a fost finalizată cu încheierea unui contract;

- începerea activității de auditare pentru cheltuielile efectuate în perioada de pregătire a cererii de finanțare.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de audit financiar;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de consultanță de management și consultanță financiară;

- 1 machetă pagină web transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 pagina web accesibilă vizitatorilor;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 cerere de rambursare transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

Iulie 2019

- reluare procedură de achiziție publică pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului ;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- emiterea certificatelor de urbanism de către Primăria comunei Florești.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor asistență tehnică din partea proiectantului;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 2 certificate de urbanism emise la faza de proiect tehnic.

August 2019

- modificarea/completarea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1 conform solicitării de clarificare nr. 1 din partea ADR Sud Muntenia;

- începerea verificării documentației specifice PT și DTAC puse la dispoziție de către proiectant , în vederea întocmirii procesului-verbal de recepție;

- reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- realizarea primei vizite de monitorizare în teren de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

- 1 răspuns la solicitarea de clarificări și documentația completată/modificată transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 adresă transmisă proiectantului referitoare  la observațiile comisiei de recepție cu privire la completarea/modificarea documentelor  specifice PT/DTAC;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

Septembrie 2019

- preluarea documentației necesare pentru depunerea solicitărilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire; pregătirea/completarea dosarelor; pregătirea cererilor de eliberare a avizelor;

- verificarea documentației transmise electronic de către proiectant (părți comonente ale PT/DTAC) și transmiterea observațiilor de modificare/completare;

- întocmirea raportului de progres nr. 2 și transmiterea către ofițerul de monitorizare.

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;