Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:

Ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi

 

 LUNA

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 REZULTATE OBȚINUTE

Martie 2019

- semnarea contractului de finanțare – 11.03.2019;

- începerea implementării proiectului;

- organizarea activității în cadrul Unității de Implementare a Proiectului;

- emiterea notei de comandă pentru realizarea proiectului tehnic și a celorlalte documente (caiete de sarcini, detalii de execuție etc.);

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- UIP constituită; actualizarea fișelor de post ale membrilor UIP;

- 1 ședință de analiză și raportare desfășurată;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Aprilie 2019

 

- stabilirea procedurii de lucru la nivelul Unității de Implementare a Proiectului;- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar;- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- 1 procedură de lucru însușită de mebrii UIP;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Mai 2019

 

- publicarea anunțurilor referitoare la procedurile de achiziție publică;

- primirea ofertelor pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate, consultanță management și consultanță financiară, audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- încheierea contractului pentru achiziția serviciului de informare și publicitate; emiterea notei de comanda pentru întocmirea machetei comunicatului la începutul proiectului și a machetei paginii web a proiectului;

- reluarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de consultanță management și consultanță financiară și audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- organizarea procedurii de achiziție a serviciului de dirigenție de șantier;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- a început pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1, cerere care va fi depuusă până la finalul lunii iunie 2019;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate;

- 1 machetă comunicat de presă transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 comunicat de presă la începutul proiectului publicat în mass-media locală (presă scrisă și on-line);

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție organizate/ reluate  (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Iunie 2019

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de audit financiar; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de consultanță de management și consultanță financiară;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului; 

- pregătirea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1;

- pregătirea primului raport de progres, aferent perioadei 11.03. 2019 – 10.06.2019;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier; evaluarea ofertelor și întocmirea proceselor-verbale; transmiterea propunerii de contract către ofertantul selectat; procedura nu a fost finalizată cu încheierea unui contract;

- începerea activității de auditare pentru cheltuielile efectuate în perioada de pregătire a cererii de finanțare.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de audit financiar;

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de consultanță de management și consultanță financiară;

- 1 machetă pagină web transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 pagina web accesibilă vizitatorilor;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 cerere de rambursare transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

Iulie 2019

- reluare procedură de achiziție publică pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului ;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- emiterea certificatelor de urbanism de către Primăria comunei Florești.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor asistență tehnică din partea proiectantului;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 2 certificate de urbanism emise la faza de proiect tehnic.

August 2019

- modificarea/completarea documentației specifice cererii de rambursare nr. 1 conform solicitării de clarificare nr. 1 din partea ADR Sud Muntenia;

- începerea verificării documentației specifice PT și DTAC puse la dispoziție de către proiectant , în vederea întocmirii procesului-verbal de recepție;

- reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier, fără depunere de ofertă din partea operatorilor economici;

- realizarea primei vizite de monitorizare în teren de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului

- 1 răspuns la solicitarea de clarificări și documentația completată/modificată transmisă către ADR Sud Muntenia;

- 1 adresă transmisă proiectantului referitoare  la observațiile comisiei de recepție cu privire la completarea/modificarea documentelor  specifice PT/DTAC;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia.

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.

Septembrie 2019

- preluarea documentației necesare pentru depunerea solicitărilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire; pregătirea/completarea dosarelor; pregătirea cererilor de eliberare a avizelor;

- verificarea documentației transmise electronic de către proiectant (părți comonente ale PT/DTAC) și transmiterea observațiilor de modificare/completare;

- întocmirea raportului de progres nr. 2 și transmiterea către ofițerul de monitorizare.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Octombrie 2019

- primirea sumelor aferente cererii de rambursare nr. 1; întocmirea unei contestații privind sumele care nu au fost rambursate de către AM POR;

- participarea la o ședință de lucru cu reprezentanții ADR Sud Muntenia pentru analizarea întârzierilor înregistrate în implementarea proiectului și întocmirea unei propuneri de actualizare a graficului Gantt;   

- verificarea unor părți ale documentației specifice proiectului tehnic, puse la dispoziție în format electronic de către proiectant; transmiterea unor observații/propuneri de verificare/modificare.

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 contestație transmisă AM POR privind sumele nerambursate la CR 1;

- 1 propunere de actualizare a graficului de activități transmisă ADR sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Noiembrie 2019

- verificarea unor părți ale documentației specifice proiectului tehnic, puse la dispoziție în format electronic de către proiectant; transmiterea unor observații/propuneri de verificare/modificare;

- întocmirea cererii de rambursare nr. 2;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

 - 1 cerere de rambursare (nr. 2) transmisă ADR Sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Decembrie 2019

- proiectantul a predat, la data de 19.12.2019, documentatia aferenta PT instalatii; comisia de receptie a inceput verificarea documentelor; 

- primirea integrala a sumelor aferente cererii de rambursare nr. 2; 

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Ianuarie 2020

- proiectantul a predat, la data de 09.01.2020, documentatia aferenta PT – structura si arhitectura si DTAC; comisia de receptie a inceput verificarea documentelor; 

-a fost finalizata activitatea de verificare a documentelor puse la dispozitie de catre proiectant si a fost intocmita o adresa care cuprinde toate observatiile/completarile/solicitarile de modificare formulate de membrii comisiei de receptie; 

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

- 1 adresa transmisa proiectantului cu privire la modificarea/completarea PT/DTAC. 

Februarie 2020

- vizita de monitorizare nr. 2 – 25.02.2020;

- s-a realizat activitatea de verificare a documentelor puse la dispozitie de catre proiectant în data de 24.02.2020;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat.

Martie 2020 – iulie 2020

Întocmirea documentației la faza de PT/DTAC.

Vizita de monitorizare nr. 3 – 15.07.2020

 - 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

August 2020

- predarea documentației la faza PT/DTAC în integralitate de către proiectant;

- verificarea documentației de către comisia de recepție și transmiterea observațiilor;

- încheierea recepției și semnarea procesului verbal de recepție;

- depunerea documentației în vederea emiterii avizelor necesare pentru obținerea autorizaței de construire (ISU Prahova, IJP Prahova, CJ Prahova, ISC Prahova);

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului.

- documentație PT/DTAC predată, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Septembrie 2020

- emiterea avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire de către IJP Prahova și CJ Prahova;

- completarea documentației depuse la ISU, în vederea finalizării evaluării documentației și emiterii avizului; obținerea avizului ISU;  

- realizarea demersurilor pentru completarea documentației în vederea obținerii avizului ISC.

- emiterea avizului ISU;

- 3 avize emise de instituțiile competente;

Octombrie 2020

- completarea documentației depuse la ISC Prahova, în vederea finalizării evaluării documentației și emiterii avizului;

- obținerea avizului din partea ISC Prahova;

- depunerea documentației în vederea emiterii autorizațiilor de construire;

- obținerea autorizațiilor de construire pentru cele 2 locuințe protejate și centrul de zi;

- pregatirea documentației tehnico-economice în vederea transmiterii pentru verificare la AMPOR.

- 1 aviz și 2 autorizații de construire emise de instituțiile competente;

Noiembrie 2020

- transmiterea documentației aferente PT către AMPOR, în vederea verificării și avizării. 

 

Decembrie 2020

- primirea solicitării de clarificare nr. 1 din partea ADR Sud Muntenia și transmiterea răspunsului către ADR Sud Muntenia;

- 1 adresă de răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1;

Ianuarie 2021

- emiterea de către ADR Sud Muntenia a informării privind finalizarea conformității proiectului tehnic aferent contractului de finanțare;

- întocmirea solicitării către Consiliul Județean Prahova privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici;

- vizita de monitorizare nr. 4 – 19.01.2021;

- 1 notă privind conformitatea PT cu SF/DALI;

- 1 adresă către CJ Prahova;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

Iunie 2021

- emiterea de către Consiliul Judeţean Prahova a hotărârii de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici la faza de PT, precum şi a valorii totale actualizate a proiectului.

- 1 hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova;

Iulie 2021

- aprobarea notificării de actualizarea a bugetului proiectului, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Prahova (în sensul creşterii bugetului pentru execuţia lucrărilor de construcţie pentru locuinţele protejate şi centrul de zi);

- vizita de monitorizare nr. 5 – 14.07.2021;

- publicarea anunţului de procedură simplificată pentru selectarea executantului lucrării – 22.07.2021; termen de depunere a ofertelor: 11.08.2021.

- 1 notificare aprobată de ADR Sud Muntenia;

- 1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

- 1 procedură de achiziţie în derulare.

August 2021

- derularea procedurii de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de şantier; semnarea contractului de furnizare de servicii de dirigenţie de şantier;

- evaluarea ofertelor depuse pentru execuţia lucrărilor de construcţie şi anularea procedurii ca urmare a identificării unor neconcordanţe în documentaţia tehnică;

- pregătirea documentaţiei necesare pentru reluarea procedurii de achiziţie vizând execuţia lucrărilor de construcţie.

- 1 contract prestări servicii de dirigenţie de şantier

Septembrie 2021

- reluarea procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi publicarea anunţului de procedură simplificată cu termen de depunere a ofertelor în data de 20 septembrie;

- depunerea ofertelor de către operatorii economici interesaţi;

- derularea activităţii de verificare a documentaţiei specifice ofertelor de către comisia de evaluare şi formularea clarificărilor, după caz;

- 2 oferte în curs de evaluare

Octombrie 2021

- derularea activităţii de verificare a propunerii financiare de către comisia de evaluare şi a răspunsurilor la clarificările solicitate;

- 1 ofertă în curs de evaluare.

Noiembrie 2021

- finalizarea activităţii de verificare a propunerii financiare; încheierea contractului de execuţie lucrări;
- întocmirea actului adiţional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2022; transmiterea documentului către finanţator spre analiză şi aprobare;

- 1 contract de execuţie semnat;


- 1  propunere act adiţional.

Decembrie 2021

- predarea amplasamentelor către constructor şi emiterea ordinelor de începere a execuţiei lucrărilor;

- efectuarea plăţii taxelor necesare la începerea lucrărilor către ISC Prahova;

- realizarea anunţurilor către ISC Prahova şi Primăria comunei Floreşti privind începerea lucrărilor;

- solicitarea avizării planurilor de faze determinante de către ISC Prahova;

- montarea panourilor temporare la amplasamentele lucrării.

- 2 procese-verbale de predare amplasament;

- 2 ordine de începere a lucrărilor;

- 2 anunţuri către ISC Prahova;

- 2 anunţuri către Primăria comunei Floreşti;

- 2 solicitări avizare către ISC Prahova;

- 2 panouri temporare montate.  

Ianuarie 2022

- începerea lucrărilor de aducere la starea iniţială amplasamentului care nu era liber de sarcini;

- iniţierea demersurilor pentru realizarea branşamentelor la reţelele de energie electrică şi apă;

- realizarea primei întâlniri de lucru între reprezentanţii DGASPC Prahova, ai constructorului şi ai furnizorului de servicii de dirigenţie de şantier;

- realizarea vizitei de monitorizare nr. 6

 - 1 proces-verbal şedinţă de lucru;

 - 1 raport de vizită.

Februarie 2022

- realizarea organizării de şantier, împrejmuire, branşamente la reţeaua de apă pentru ambele amplasamente;

- în execuţie branşamentele la reţeaua de energie electrică;

- derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor două locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: realizarea săpăturii pentru fundaţii, turnarea betonului de egalizare, cofrarea şi armarea fundaţiei, turnarea tălpii de fundare;

- 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Martie 2022

 - derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor două locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: a fost finalizat branşamentul la reţeaua de energie electrică pentru cele două amplasamente; fundația celor două locuințe a fost finalizată;

- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier;

- s-a primit prima situație de lucrări însoțită de facturi.

- 4 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Aprilie 2022

- derularea lucrărilor specifice pe amplasamentul celor două locuinţe protejate, conform graficului de execuţie: umplutură cu pamânt inert, compactat, în alveole fundaţiilor, așternere strat rupere capilaritate, montaj termoizolalie + folie HDPE, armare dală cota -0,10m, turnare beton dală, montaj carcasă armătura stâlpi, montaj zidărie perimetrală și compartimentare, cofrare stâlpi și turnare beton stâlpi;

- la centrul de zi de la Cătina s-a realizat decopertarea pereților și demolarea acoperișului;- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier;

- s-a primit cea de-a doua  situație de lucrări însoțită de facturi.

- 1 proces-verbal al şedinţei de lucru.

Mai 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- pe amplasamentul celor două locuinţe protejate s-a realizat cofrarea plăcii peste parter – 100%, armarea plăcii și grinzilor peste parter – 70%, turnarea plăcii peste parter – 50%;

- la centrul de zi de la Cătina – săpătură manuala pentru grinda perimetrală de fundare; s-a constatat prezența vechiului branșament de gaze care îngreunează lucrările de intervenție asupra clădirii;

- calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier;

- a avut loc vizita ADR Sud – Muntenia în teren.

- 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Iunie 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

-pe amplasamentul celor două locuinţe protejate s-au realizat armarea placii si grinzilor peste parter, turnarea placii peste parter; s-au realizat zidaria de la etaj, cofrarea placii peste etaj, turnarea placii peste etaj si montajul sarpantei.

- la centrul de zi de la Cătina incepand cu 3.06.2022 lucrarile sunt sistate in vederea relocarii bransamentului de gaz.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

- 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Iulie 2022

Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

-pe amplasamentul celor două locuinţe protejate s-a realizat montarea invelitorii, a jgheaburilor sia  burlanelor.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

- 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

     
August 2022

 Lucrările de execuție pe cele două amplasamente se realizează în conformitate cu graficul de execuție:

- la centrul de zi de la Cătina a fost relocat bransamentul de gaz.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 - 2 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Septembrie 2022

Continua lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina se asteaptă dispozitia proiectantului cu privire la Solutia tehnică optimă pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a clădirilor;

- pe amplasamentul celor două locuinţe protejate s-a realizat izolarea pereților si instalatiile electrice.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-3 procese-verbale de şedinţe de lucru.

Octombrie 2022

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina a fost emisă şi pusă la dispoziția constructorului dispozitia de șantier nr. 2 ce propune soluția tehnică optimă pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor; astfel, au început lucrările de eliberare a amplasamentului de resturi de vegetaţie;

- pe amplasamentul celor două locuințe protejate s-au realizat izolarea pereților, gletuirea şi tencuiala pereţilor, instalațiile electrice, montaj tâmplărie exterioară.

Au fost depuse solicitări către furnizorul de energie electrică în vederea racordării la rețeaua electrică a celor două locuințe și a centrului de zi.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de şedinţe de lucru.

Noiembrie 2022

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina, urmare a lucrărilor de amenajare exterioară, din cauza stării avansate de degradare a pereţilor, marea parte a panourilor de zidărie au fost demolate până la o înălţime de stabilitate a zidăriei; ca atare, proiectantul caută soluţii pentru continuarea lucrărilor prin consolidarea fundaţiei existente și refacerea pereților.

- pe amplasamentul celor două locuințe protejate sunt desfășurate lucrări de amenajare interioară – finalizarea instalațiilor electrice și montarea instalațiilor termice și sanitare; se lucrează la amenajarea exterioară – aducerea la nivel a terenului.

Au fost depuse solicitări către furnizorul de energie termică în vederea racordării la rețeaua de gaz a celor două locuințe și a centrului de zi.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de şedinţe de lucru.

Decembrie 2022

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina,  proiectantul a dispus o nouă soluție pentru continuarea lucrărilor prin consolidarea fundaţiei existente și refacerea pereților; s-a executat săpătura de-a lungul fundației existente;

- pe amplasamentul celor două locuințe protejate sunt desfășurate lucrări de amenajare interioară – finalizarea instalațiilor electrice și montarea instalațiilor termice și sanitare; se lucrează la amenajarea exterioară – aducerea la nivel a terenului;

se fac demersuri pentru branșarea celor trei clădiri la utilități.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 

-1 proces-verbal de

şedinţă de lucru.

Ianuarie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina, se continuă lucrările la consolidarea fundației;

-pe amplasamentul celor două locuințe protejate -  se lucrează la amenajarea exterioară (aducerea la nivel a terenului) și s-a început lucrarea de împrejmuire.

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

 
Februarie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina, a fost finalizată consolidarea fundației, a fost montată zidăria perimetrală (completări), cofrarea stâlpilor și a plăcii, armarea și turnarea plăcii și a grinzilor.

-pe amplasamentul celor două locuințe protejate -  se lucrează la amenajarea exterioară (continuă lucrările de împrejmuire); se continuă si lucrările la finisajele interioare (vopsitorii, montaj gresie și faianță).

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de

şedinţă de lucru
Martie 2023

Continuă lucrările de execuție pe cele două amplasamente:

- la centrul de zi de la Cătina, lucrările continua cu montaj șarpantă si astereală;

-pe amplasamentul celor două locuințe protejate -  se lucrează la amenajarea exterioară și se continuă lucrările la interioare (montaj tâmpărie  și centrala termică).

Calitatea lucrărilor a fost verificată și acceptată de dirigintele de șantier.

-1 proces-verbal de

şedinţă de lucru